مادر بزرگ 95 ساله از کرونا نجات یافت

پیرزن 95 ساله سوئیسی بر کرونا غلبه کرد