خیابان رامبلاس بارسلون مملو از گل های سرخ مردم شد

خیابان رامبلاس بارسلون مملو از گل های سرخ مردم شد