جوانان مسیحی در سنگال در ماه رمضان غذای افطار را آماده می‌کند