جر و بحث و جدال نمایندگان مجلس هندوستان

جر و بحث دو تن از نمایندگان مجلس در هندوستان، به جنگ کفش تبدیل شد. دیگر نمایندگان مجلس نیز که سعی در جدا کردن این دو نماینده داشتند، به سختی آنها را قانع کردند.