جمهوری ترک‌ قبرس شمالی و بخش روم نشین باید به عنوان دو کشور مجزا به موجودیت خود ادامه دهند

جمهوری ترک‌ قبرس شمالی و بخش روم نشین باید به عنوان دو کشور مجزا به موجودیت خود ادامه دهند