حوادث و اعتراضات در واشنگتن ادامه دارد

مداخله نیروهای هوایی با معترضان آغاز خواهد شد