حمله پلیس فرانسه به تظاهرات ترکها

 پلیس فرانسه به تظاهرات ترکها حمله کرد و علیه آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.