حمله مسلحانه به یک کنیسه ایی در آلمان

حمله مسلحانه به یک کنیسه ایی در آلمان .