حمله به کودکان پناهجو در سوئد

حمله به کودکان پناهجو در سوئد .