حمله با خودرو به عابرین در کانادا

حمله با خودرو به عابرین در کانادا .