حکومت وفاق ملی لیبی در مسیر پیروزی است

حکومت وفاق ملی لیبی در مسیر پیروزی است