حکومت صربستان سعی در شستشوی مغزی کودکان برای فراموش کردن نسل کشی سربرنیستا را دارد

حکومت صربستان سعی در شستشوی مغزی کودکان برای فراموش کردن نسل کشی سربرنیستا را دارد