هدف مردم چین از اعتراضات چیست؟

 هدف مردم چین از اعتراضات چیست؟