گرامیداشت یاد پناهجویان با گذاشتن 3 هزار سنگ لحد سمبولیک

گرامیداشت یاد پناهجویان با گذاشتن 3 هزار سنگ لحد سمبولیک

برچسب ها: