افزایش تنش بین آمریکا و جهان تنها پس از 18 ماه از شروع به کار ترامپ

افزایش تنش بین آمریکا و جهان تنها پس از 18 ماه از شروع به کار ترامپ