افزایش اسلام هراسی در فرانسه

به نظر میرسد اسلام هراسی در فرانسه در حال افزایش است.