افزایش شمار قربانیان انفجار کوه آتش فشانی در گواتمالا

افزایش شمار قربانیان انفجار کوه آتش فشانی در گواتمالا