فوران کوه آتشفشان سینابوگ

در نتیجه فعال شدن مجدد کوه آتشفشان سینابوگ در غرب اندونزی و فوران گازهای سوزان به اطراف شش نفر جان باختند .