فرانسه با بر هم خوردن حساب و کتابهایش در لیبی، ترکیه را هدف قرار داد

فرانسه که از 14 کشور مالیات مستعمره دریافت کرده و اقتصاد خود را بر پایه استمارگری بنیان نهاده به ترکیه که حساب و کتابهایش را در لیبی بر هم ریخته عصبانی است