دیوان بین‌ المللی کیفری اسرائیل را به جرم جنایات جنگی محاکمه خواهد کرد

دادگاهی که برای جلوگیری از کشتار علیه یهودیان مانند نسل‌ کشی نازی ‌ها تاسیس شد، اکنون تنها دولت متعلق به یهودیان را هدف قرار داده است.