دانشجویان ترکیه به 30 زبان به تروریسم "نه" گفتند

دانشجویان ترکیه به 30 زبان به تروریسم "نه" گفتند