ادامه بازرسی کشتی‌های حامل غلات؛ کاهش قیمت غلات

با ادامه بازرسی کشتی‌های حامل غلات، قیمت غلات همچنان کاهش می‌یابد