عذرخواهی زن نیوزلندی از مسلمانان در مسجد

عذرخواهی زن نیوزلندی از مسلمانان در مسجد .