ادعای بازداشت شيخ عبدالله بن علی آل ثانی در امارات

ادعای بازداشت شيخ عبدالله بن علی آل ثانی در امارات