چندین قصبه در فیلیپین پس از فوران آتشفشان زیر ابر خاکستر ماندند

چندین قصبه در فیلیپین پس از فوران آتشفشان زیر ابر خاکستر ماندند

برچسب ها: