چگونه آلمان به یکی از مراکز سازمان تروریستی فتو تبدیل شد

چگونه آلمان به یکی از مراکز سازمان تروریستی فتو تبدیل شد