بی رحمانه ترین دزدی در امریکا

به دفعات لگد زدند و بر روی زمین کشیدند. این بار هدف سارقان، فرد بی خانمانی بود که در میان کیسه های زباله به خواب رفته بود