برچسب "تولید اسرائیل" به معنی "از راههای غیرقانونی در خاکهای فلسطین اشغالی تولید شده است"

برچسب "تولید اسرائیل" به معنی "از راههای غیرقانونی در خاکهای فلسطین اشغالی تولید شده است"