بمباران یک مرکز خرید در قلب کی‌یف

 بمباران یک مرکز خرید در قلب کی‌یف