به آتش کشیدن خیابان‌های پاریس توسط هواداران گروه تروریستی پ.ک.ک

به آتش کشیدن خیابان‌های پاریس توسط هواداران گروه تروریستی پ.ک.ک