آسیب هایی که گردباد ایرما به سنت مارتن وارد آورده است

در تصاویری که مرکز رسانه ایی وزارت دفاع هلند با هلی کوپترها از فضا فیلم برداری کرده اند ، آسیب های فراوان گرد باد ایرما به سنت مارتن بوضوح مشاهده می شود.