آغاز ریاست ادواری بلغارستان در اتحادیه اروپا

آغاز ریاست ادواری بلغارستان در اتحادیه اروپا