آداما بارو رئیس دولت منتخب گامبیا به کشور خود بازگشت

آداما بارو رئیس دولت منتخب گامبیا به کشور خود بازگشت

برچسب ها: