آبهای مدیترانه شرقی با فتنه ای جدید گرم میشود

اسرائیل، یونان و بخش یونانی نشین قبرس زیر پروژه ای دیگر را که حقوق بین المللی را زیر پا میگذارد، امضا کردند