8 مارس، روز سکوت، با جنگهای آتش جشن گرفته شد

هندوستانی هایی که در اندونزی زندگی میکنند، پیش از روز 8 مارس یعنی "روز سکوت"، نمایشهایی با نام جنگهای اتش ترتیب دادند.