ستاره های درخشان موزه ها؛ گشت و گذار در موزه باستان شناسی ازمیر

در این قسمت از سری برنامه های "ستاره های درخشان موزه ها" در موزه باستان شناسی ازمیر که فرهنگ و هنر دوران ماقبل تاریخ و جنگ های پادشاهان و امپراطورها بر سر قدرت را تا به امروز منتقل می کند به گردش خواهیم پرداخت.