مطبخ عثمانی 3 - کباب مرغ که در کاخ عثمانی به "کباب ماکیان" معروف بود

مطبخ عثمانی 3 -  کباب مرغ که در کاخ عثمانی به "کباب ماکیان" معروف بود