وزیر دفاع ملی ترکیه به بلژیک سفر کرد

یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو عازم بروکسل پایتخت بلژیک شد

2152363
وزیر دفاع ملی ترکیه به بلژیک سفر کرد

یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو عازم بروکسل پایتخت بلژیک شد.

در بیانیه این وزارتخانه گفته شد، یاشار گولر وزیر دفاع ملی برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو به بروکسل، پایتخت بلژیک سفر کرد.خبرهای مرتبط