رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با پادشاه مالزی دیدار کرد

مصطفی شنتوپ: روابط دو کشور درحال توسعه بوده و ما خواستار افزایش حجم تجارت دو کشور به شکل متناسب هستیم

1888893
رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با پادشاه مالزی دیدار کرد

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه و هیات همراه وی که به مالزی سفر کرده اند با عبدالله رعایه الدین المصطفی بالله شاه، پادشاه مالزی دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار در کاخ پادشاهی آستانه نگارا صورت گرفته است.

شنتوپ و هیات همراه وی به دعوت رسمی ازهر عزیزان هارون، رئیس مجلس نمایندگان مالزی که 13 تا 15 ژوئن سالجاری از ترکیه دیدار کرده بود به مالزی سفر کرده‌اند.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در دیدار با پادشاه مالزی با ابراز خرسندی نسبت به گسترش روابط پارلمانی میان دو کشور، اظهار کرد: روابط دو کشور درحال توسعه است. خواستار افزایش حجم تجارت دو کشور به شکل متناسب نیز هستیم.

پس از پایان این دیدار، هیات پارلمانی ترکیه در ضیافت شام پادشاه مالزی شرکت کردند.خبرهای مرتبط