اسکی بازی یک شهروند در خیابان‌های برفی استانبول

اسکی بازی یک شهروند در خیابان‌های برفی استانبول

1768006
اسکی بازی یک شهروند در خیابان‌های برفی استانبول

یک شهروند در هوای برفی، از خیابان‌های پوشیده از برف شهر استانبول به عنوان پیست اسکی استفاده کرد.خبرهای مرتبط