تیم کمکی سوم از آذربایجان به ترکیه آمد

آذربایجان گروه سوم خود برای کمک در آتش سوزیهای جنگلی را به ترکیه اعزام کرد

1686019
تیم کمکی سوم از آذربایجان به ترکیه آمد

آذربایجان گروه سوم خود برای کمک در آتش سوزیهای جنگلی را به ترکیه اعزام کرد.

40 ماشین آتش نشانی و 150 پرسنل وابسته به وزارت امور اضطراری آذربایجان از طریق زمین به ترکیه اعزام شدند.

هواپیمای دوزیست متعلق به جمهوری آذربایجان که در عملیات اطفاء حریق مشارکت دارد نیز پس از بازگشت یک روزه به آذربایجان برای انجام امور تعمیر و بازسازی، به ترکیه بازگشت.

آذربایجان پیش از این 320 پرسنل، 53 ماشین آتش نشانی و 1 بالگرد را به ترکیه اعزام کرده بود.خبرهای مرتبط