دو وزیر کابینه ترکیه تغییر کرد

با حکم ریاست جمهوری وزیر تجارت و وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه تغییر کردند.

1625264
دو وزیر کابینه ترکیه تغییر کرد

دو وزیر در کابینه ریاست جمهوری ترکیه تغییر کرد.

در پی انتشار حکم ریاست جمهوری ترکیه در روزنامه رسمی، رخسار پکجان وزیر تجارت کشور برکنار و «محمد موش» به جای وی منصوب شد.

وزارت خانواده، کار و تامین اجتماعی نیز به دو وزراتخانه شامل؛ وزارت خانواده و خدمات اجتماعی و وزارت کار و تامین اجتماعی تبدیل شد و زهرا زمرد وزیر آن برکنار گردید.

در پی این تغییر «دریا یانیک» به وزارت تازه تاسیس خانواده و خدمات اجتماعی و «ودات بیلگین» به وزارت کار و تأمین اجتماعی منصوب شد.

همچنین تعداد وزارتخانه‌ها در کابینه ریاست جمهوری ترکیه از 16 به 17 وزارتخانه افزایش یافت.

 خبرهای مرتبط