آموزش دفاع زیر آبی از سوی نیروهای مسلح ترکیه به پرسنل نیروی دریایی لیبی

وزارت دفاع ملی ترکیه: به آموزشهای ارتشی برای حمایت از برادران لیبیایی که دارای روابط چند جانبه 500 ساله میباشیم، ادامه میدهیم

1619881
آموزش دفاع زیر آبی از سوی نیروهای مسلح ترکیه به پرسنل نیروی دریایی لیبی

نیروهای مسلح ترکیه به پرسنل نیروی دریایی لیبی "آموزش دفاع زیر آبی" داد.

طی پیامی از تویتتر وزارت دفاع ملی ترکیه، اعلام گردید: "به آموزشهای ارتشی برای حمایت از برادران لیبیایی که دارای روابط چند جانبه 500 ساله میباشیم، ادامه میدهیم."

طی پیام مذکور با اعلام اینکه در این چهارچوب به پرسنل نیروی دریایی لیبی آموزش دفاع زیرآبی داده شده است، عکسهایی نیز از فعالیتهای آموزشی در این پیام گنجانیده شد.خبرهای مرتبط