خبر فوری - وزیر دفاع ملی ترکیه در مرکز فرماندهی نیروی دریایی اوروچ رئیس

خلوصی آکار در مرکز فرماندهی نیروی دریایی اوروچ رئیس می‌باشد

1473000
خبر فوری - وزیر دفاع ملی ترکیه در مرکز فرماندهی نیروی دریایی اوروچ رئیس

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و فرماندهای نیروهای مسلح ترکیه، در مقر فرماندهی نیروی دریایی کشتی های نظامی که کشتی اکتشافی اوروچ رئیس را اسکورت میکنند، بررسیهایی به عمل آوردند.

آکار به همراه ارتشبد یاشار گولر رئیس نیروهای مسلح ترکیه، امید دوندار فرمانده نیروهای زمینی، حسن کوچوک آکیوز فرمانده نیروهای هوایی و دریابد عدنان اوزبال فرمانده نیروهای دریایی به مقر فرماندهی رفت.

وزیر دفاع ملی، در مقر فرماندهی نیروهای محافظ کشتی اکتشافی اوروچ  رئیس بررسیها و کنترلهایی انجام داد.خبرهای مرتبط