تروریست شناسایی شده تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شد

وزارت کشور ترکیه اطلاعیه ای در این زمینه صادر کرد

1466284
تروریست شناسایی شده تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شد

تروریست شناسایی شده در سوریه که در سال 2014 به سازمان تروریستی ملحق شده بود ، در نتیجه فعالیت های متقاعد سازی و با یاری خانواده اش تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه گردید.

وزارت کشور ترکیه ضمن اشاره به ادامه روند فروپاشی در سازمان تروریستی اعلام کرد : در این چهارچوب با هماهنگی و مدیریت وزارت دفاع ، در نتیجه فعالیت های متقاعد سازی که از سوی فرماندذهی ژاندارمری استان موش به پیش برده می شود ، یکی از منسوبین سازمان تروریستی که در پیوستن او به سازمان در سال 2014 معلوم شده و در سوریه شناسایی گردید ، با حمایت خانواده اش تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه در ماردین گردید.

از اول ماه ژانویه تاکنون در نتیجه فعالیت های متقاعد سازی 123 تروریست تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شدند.  خبرهای مرتبط