2 تروریست دیگر از قدرت عمل ساقط شدند

در منطقه یاسسی داغ شهر اروح از استان سیرت ، 2 تروریست از پای درآمدند.

1465134
2 تروریست دیگر از قدرت عمل ساقط شدند

به دنبال عملیات پشتیبانی هوایی در منطقه یاسسی داغ شهر اروح از استان سیرت ، 2 تروریست از پای درآمدند.

در بیانیه وزارت کشور ترکیه گزارش شده است که عملیاتی با پشتیبانی هوایی در منطقه یاسسی داغ در شهر اروح استان سیرت توسط ژاندارمری و اداره پلیس استان انجام شده است.

در این عملیات 2 تروریست به همراه سلاح های خود از پای درآمدند.

عملیات در منطقه مذکور ادامه دارد.خبرهای مرتبط