کشتی تحقیقاتی بارباروس خیرالدین پاشا راهی مدیترانه شد

کشتی تحقیقاتی بارباروس خیرالدین پاشا، به همراه کشتیهای تانوکس 1 و آپولو مون در دریای مدیترانه به امور اکتشافی خواهد پرداخت

1464753
کشتی تحقیقاتی بارباروس خیرالدین پاشا راهی مدیترانه شد

کشتی تحقیقاتی بارباروس خیرالدین پاشا، به منظور ادامه فعالیتهای خود در مدیترانه شرقی، به سواحل قبرس رسید.
کشتی تحقیقاتی بارباروس خیرالدین پاشا، به همراه کشتیهای تانوکس 1 و آپولو مون در منطقه "اف" یعنی مناطقی که جمهوری ترک قبرس شمالی مجوز فعالیت به شرکت سهامی نفت ترکیه داده است، به امور اکتشافی خواهد پرداخت.
در منطقه فعالیت این سه کشتی تا تاریخ 18 سپتامبر اخطار "ناوتکس"داده شد.
منطقه "اف" در مناطق 2 و3 که از سوی بخش یونانی نشین به شکل یک طرفه منطقه انحصاری اعلام شده بود قرار دارد.خبرهای مرتبط