تبریک اردوغان به مناسبت بازگشایی ایاصوفیه به عنوان مسجد

فرمان ریاست جمهور ترکیه برای واگذاری ایاصوفیه به سازمان امور دینی کشور و بازگشایی آن به روی نمازگذاران در روزنامه رسمی منتشر شد

1452895
تبریک اردوغان به مناسبت بازگشایی ایاصوفیه به عنوان مسجد

اردوغان بازگشایی ایاصوفیه به عنوان مسجد و واگذاری آن به سازمان امور دینی را تبریک گفت.

فرمان ریاست جمهور ترکیه برای واگذاری ایاصوفیه به سازمان امور دینی کشور و بازگشایی آن به روی نمازگذاران در روزنامه رسمی منتشر شد.خبرهای مرتبط