حکم شورای دولتی ترکیه: ایاصوفیه در سند به عنوان مسجد ثبت شده است

شورای دولتی، پس از بررسی پرونده، تصمیم هیات وزیران به تاریخ 24 نوامبر 1934 مبنی بر تبدیل مسجد ایاصوفیه به موزه را باطل اعلام کرد

1452857
حکم شورای دولتی ترکیه: ایاصوفیه در سند به عنوان مسجد ثبت شده است


به حکم شعبه 10 شورای دولتی ترکیه، مصوبه هیات وزیران به تاریخ 24 نوامبر 1934 مبنی بر تبدیل ایاصوفیه به موزه لغو شد.
انجمن خدمت به آثار تاریخی و محیط زیست در جهت لغو تصمیم هیات وزیران در راستای تبدیل ایاصوفیه از مسجد به موزه به شورای دولتی شکایت کرد.

جلسه روز دوم جولای شعبه 10 شورای دولتی با حضور طرفین دعوی برگزار شد.

شعبه 10، پس از بررسی پرونده، تصمیم هیات وزیران به تاریخ 24 نوامبر 1934 مبنی بر تبدیل مسجد ایاصوفیه به موزه را باطل اعلام کرد.

به تصمیم شورای دولتی ترکیه، ایاصوفیه در مالکیت بنیاد فاتح سلطان محمدخان بوده و به عنوان مسجد در اختیار جامعه گذاشته شده است.

در حکم شورای دولتی با اشاره به اینکه ایاصوفیه به عنوان مسجد در سند ثبت شده و این قابل تغییر نیست اعلام شد:

"براساس سند بنیاد وقف فاتح سلطان محمدخان٬ استفاده از این مکان به غیر از مسجد و یا کاربری دیگر قانوناً امکان‌ناپذیر است".خبرهای مرتبط