خبرفوری ـ ابراهیم کالین : گشایش ایاصوفیه برای عبادت از ارزش هویت میراث جهانی آن نمی کاهد

بیانات سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه

1452051
خبرفوری ـ ابراهیم کالین : گشایش ایاصوفیه برای عبادت از ارزش هویت میراث جهانی آن نمی کاهد

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد : گشایش ایاصوفیه برای عبادت از ارزش هویت میراث جهانی آن نمی کاهد .خبرهای مرتبط